اسناد مناقصه مشارکت در ساخت

اسناد مناقصه مشارکت در ساخت

اصلاحیه زمان تحویل اسناد مناقصه مشارکت در ساخت

با توجه به درخواست پیشنهاددهندگان زمان تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1402/02/25 تمدید گردید .

تهیه و تامین مصالح اساس

عملیات تهیه و تأمین مصالح اساس مطابق مشخصات فنی و استانداردهای معین جهت پروژه آزادراه مشهد - چناران