لیست اخبار صفحه :5
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی در اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ / اﺣﺪاث ۱۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﻫﻦ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی در اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ / اﺣﺪاث ۱۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﻫﻦ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺸﻮر، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارد، اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺨﺸﯽ از راه آﻫﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف رﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

دیدار مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری با مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی

دیدار مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری با مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی

مدیر گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت ها و پروژه های این گروه ، خواستار تعامل رسانه ملی در معرفی حرکت شتابان این مجموعه شد .