تصاویر بازدیدهای صورت گرفته از شرکت توسط سران کشوری و بین المللی  :
گزارش تصویری فرآیند اجرائی پل فرات در کشور سوریه:

ت