ساختار هیئت مدیره

چارت تشکیلاتی شرکت به شرح ذیل می باشد: