به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، جلسه دکتر دلبری مدیر عامل محترم شرکت با مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند برگزار شد.

Leave a Comment