تصاویر بازدیدهای صورت گرفته از شرکت توسط سران کشوری و بین المللی  :
Syria Euphrates Bridge Executive Process Report:

ت