پل های ارتباطی  شرکت:

Address:, No439, After Kafaie St ,University Ave ,Mashhad ,Khorasan Razavi ,Iran

Tell: 38433314-051

Fax 38412283-051

Postal Code: 91837/94185

ایمیل:Info@omqo.com