ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮي ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﮐﺸﻮر، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارد، اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺨﺸﯽ از راه آﻫﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف رﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮز، ﻃﺮح ﻣﻠﯽ راهآﻫﻦ ﻗﺰوﯾﻦ–رﺷﺖ–اﻧﺰﻟﯽ، ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ«، ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث آن از ﺳﺎل ۸۴ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل–ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ اﯾﻦ راهآﻫﻦ از ﺳﺎل ۸۵ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮوژه واﮔﺬار ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت راﻫﺴﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮي در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن راه، راهآﻫﻦ، ﺳﺪﺳﺎزي و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎﯾﻪ ﻟﻄﻒﺣﻀﺮت رﺿﺎ علیه السلام ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، وزارت ﻧﯿﺮو، وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ۱۰۰ درﺻﺪي ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ

ﻣﺤﻤﺪ دﻟﺒﺮي ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ: در ﭘﺮوژه ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ رﺿﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺣﺪاث ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻟﺒﺮي اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ: ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ۱۰۰ درﺻﺪي ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﺗﻮﻗﻒﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزي آن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ۶۵ درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﯾﻠﯽ- درﯾﺎﯾﯽ

ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻋﻤﺮان و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻬﺮهوري ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت درﺑﺎره ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهاي، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ارزان اﺷﺎره ﮐﺮد.

وي اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ۳۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﻓﻨﯽ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺰوﯾﻦ–رﺷﺖ و ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﻣﺤﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ، اﺟﺮاي ﻗﻄﻌﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦوﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮي، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺣﺪاث ۳ ﭘﻞ و۸  ﺗﻮﻧﻞ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪس رﺿﻮي در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ۱۴,۶۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺪاث ۳ ﭘﻞ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎي ۱۵۰ ،۱۵۰ و ۴۸۰ ﻣﺘﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﺳﻔﯿﺪ رود، ۴۹ دﺳﺘﮕﺎه آبرو ﺗﯿﭗ در ﺑﺎزهﻫﺎي درهاي و ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪاي و اﺣﺪاث ۸ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﻪﻃﻮل ۳ﻫﺰار و ۷۲۸ ﻣﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻬﺰاد ﻧﻤﺎزي اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ: ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺣﺪود ۶۰ ﺑﺎزه ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ۷۵۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، ۴۸ ﺑﺎزه ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، اﺣﺪاث ﺑﯿﺶ از ۲۰ دﯾﻮار ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪود ۲,۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ راه آﻫﻦ و… اﺷﺎره ﮐﺮد.

پیام بگذارید