به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، جلسه جناب دکتر دلبری مدیر عامل محترم شرکت در مورخ ۹۹.۰۸.۲۵، با مدیران بانک تجارت استان خراسان رضوی جهت هماهنگی و پیگیری امورات مربوطه برگزار شد.

پیام بگذارید