به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی دکتر مکیان دستیار ریاست بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و رئیس ستاد تولید و پشتیبانی و مانع زدایی بنیاد و سایر اعضاء از پروژه برج رضوان شرکت مسکن و عمران قدس بازدید فرمودند.

پیام بگذارید