گزارش تصویری فرآیند اجرائی پل فرات در کشور سوریه:

ت