گالری تصاویر

تصاویر بازدیدهای صورت گرفته از شرکت توسط سران کشوری و بین المللی  :

گزارش تصویری فرآیند اجرائی پل فرات در کشور سوریه

تصاویر مهمترین پروژه ها و فعالیت های شرکت: