به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، مناقصه تهیه و تامین مصالح و اجرای ۵ کیلومترعملیات خاکی – ابنیه و زیر اساس از مسیر اصلی پروژه محور درح سربیشه در استان خراسان جنوبی طبق اسناد ذیل برگزار می گردد.

پیام بگذارید