به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، ظهر امروز نام ۳ فرد و ۱۶ نهاد در لیست تحریم های دولت تروریستی آمریکا قرار گرفتند که در این بین نام شرکت مسکن و عمران قدس رضوی دیده می شود.

پیام بگذارید