به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی اولین جلسه کمیته تعالی سازمان با حضور مدیرعامل محترم شرکت آقای دکتر دلبری ، دکتر بانکیان عضو هیئت مدیره ، دکتر منوچهری و سایر اعضاء برگزار گردید.


در این جلسه مدیرعامل شرکت با بیان اینکه ضرورت و اهمیت تعالی سازمان در شرکت یک اصل ضروری می باشد به تبدیل شدن آن به گفتمان مشترک بین همه سطوح سازمانی تاکید نمودند.
مدیر عامل محترم در بخش دیگری از سخنان خود حرکت جمعی سازمان به سمت تعالی و پیشرفت را یک ضرورت دانسته و برای دستیابی به تعالی مورد انتظار و برآورده نمودن انتظارات ممیزین جایزه تعالی تاکید کردند که در جهت تحقق این امر استمرار جلسات ، آموزش کارکنان ، مستند سازی ، فعالیت بهنگام در پروژه ها و دایر نمودن دبیرخانه تعالی سازمان در شرکت را ضروری دانستند.

پیام بگذارید