به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی معاونت محترم ساخت و توسعه راه آهن کشور جناب آقای مهندس خطیبی و مدیرکل دفتر منطقه یک جناب مهندس فامیان و مشاورین محترم زیرسازی و روسازی، از مراحل تحویل مسیر زیرسازی کیلومتر ۱۶ تا ۳۲ جهت ادامه ریل گذاری قطعه یک راه آهن همدان – سنندج بازدید نمودند.

پیام بگذارید