به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر دلبری و هیئت همراه از روند پیشرفت پروژه کنارگذر شمالی بجنورد بازدید نموده و سپس در جلسه ای با مسئولین بخش ها به مشکلات و مسائل پرسنلی و پروژه رسیدگی نمودند.

پیام بگذارید