به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن عمران قدس رضوی دکتر دلبری مدیر عامل شرکت و مهندس رئیسی عضو هیئت مدیره و مشاور مدیر عامل و هیئت همراه از شرکت کاشی سنتی آستان قدس رضوی بازدید به عمل آوردند.

پیام بگذارید