احمدعلی موهبتی

رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه عمران و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات

تحصیلات:

مبین رجبی

مدیر عامل

تحصیلات: دکترای عمران

امیررضا بانکیان تبریزی

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس عمران و دکترای برنامه ریزی شهری

خلیل الله کاظمی

عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

سعید عزیزی نژاد

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دکترای عمران

حسین رنجبران مدیسه

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس عمران