• 1400/06/20 - 07:44
  • تعداد بازدید: 15
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی در اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ / اﺣﺪاث ۱۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﻫﻦ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺸﻮر، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارد، اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺨﺸﯽ از راه آﻫﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف رﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮز، ﻃﺮح ﻣﻠﯽ راهآﻫﻦ ﻗﺰوﯾﻦ–رﺷﺖ–اﻧﺰﻟﯽ، ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ«، ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث آن از ﺳﺎل ۸۴ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل–ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎزی ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ اﯾﻦ راهآﻫﻦ از ﺳﺎل ۸۵ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮوژه واﮔﺬار ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت راﻫﺴﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎزی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن راه، راهآﻫﻦ، ﺳﺪﺳﺎزی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎﯾﻪ ﻟﻄﻒﺣﻀﺮت رﺿﺎ علیه السلام ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، وزارت ﻧﯿﺮو، وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ۱۰۰ درﺻﺪی ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ

ﻣﺤﻤﺪ دﻟﺒﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ: در ﭘﺮوژه ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ رﺿﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺣﺪاث ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻟﺒﺮی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ: ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ۱۰۰ درﺻﺪی ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎزی ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﺗﻮﻗﻒﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزی آن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ۶۵ درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﯾﻠﯽ- درﯾﺎﯾﯽ

ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻋﻤﺮان و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻬﺮهوری ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت درﺑﺎره ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ارزان اﺷﺎره ﮐﺮد.

وی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﻄﻌﻪ ۴/اﻟﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ۳۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوژه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺰوﯾﻦ–رﺷﺖ و ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﻣﺤﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ، اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦوﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮی، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺣﺪاث ۳ ﭘﻞ و۸  ﺗﻮﻧﻞ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪس رﺿﻮی در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ۱۴,۶۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺪاث ۳ ﭘﻞ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی ۱۵۰ ،۱۵۰ و ۴۸۰ ﻣﺘﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﺳﻔﯿﺪ رود، ۴۹ دﺳﺘﮕﺎه آبرو ﺗﯿﭗ در ﺑﺎزهﻫﺎی درهای و ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪای و اﺣﺪاث ۸ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﻪﻃﻮل ۳ﻫﺰار و ۷۲۸ ﻣﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻬﺰاد ﻧﻤﺎزی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ: ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﺪود ۶۰ ﺑﺎزه ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ۷۵۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، ۴۸ ﺑﺎزه ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، اﺣﺪاث ﺑﯿﺶ از ۲۰ دﯾﻮار ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪود ۲,۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ راه آﻫﻦ و… اﺷﺎره ﮐﺮد.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 44
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید