به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی آگهی و اسناد مناقصه عمومی آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوارها،ستون ها،تیرها و دال سقف های پروژه موزه مرکزی حرم مطهر رضوی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

پیام بگذارید