به گزارش روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی بدین وسیله اسنادمناقصه تهیه و تامین مصالح و اجرای راه انحرافی و زیرگذرهای مایوان و دوین پروژه عملیات تکمیلی تبادل های غربی و شرقی کنارگذر شمالی بجنورد جهت اطلاع و بهره برداری علاقه مندان تقدیم حضور می گردد.

دانلود اسناد مناقصه از سرور ۱

پیام بگذارید