احتراما بدین وسیله اسناد مناقصه آرماتور بندی ، قالب بندی(با مصالح)و بتن ریزی پروژه قطعه ۲ آزادراه مشهد- چناران جهت بهره برداری متقاضیان تقدیم می گردد.

پیام بگذارید